Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała.XVI.128.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XVI/128/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza   się zmiany  w  uchwale  budżetowej  Nr  XIV/108/2019     Rady   Gminy    Tarnów Opolski  z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.

§ 2. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących zgodnie  z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 337 073,00 zł. Źródłem pokrycia   deficytu są  przychody z tytułu   wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XVI.128.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.pdf

Wersja XML