Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała.XVI.134.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XVI/134/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 10a pkt 1) oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W uchwale NR XXVI/185/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym, § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 3. Określa się jednostki organizacyjne obsługiwane przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle;

4) Przedszkole Publiczne w Przyworach;

5) Przedszkole Publiczne w Kosorowicach;

6) Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.”.

2. Pozostałe postanowienia uchwały wskazanej w ust. 1 pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr  XXXIX/299/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.134.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym.pdf

Wersja XML