Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski

OBWIESZCZENIE
Wójta
Gminy Tarnów Opolski

z dnia 9 marca 2020 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski

 

stosownie do art.30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski ma za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzania energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Gminy Tarnów Opolski. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej ,

3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, w godzinach pracy urzędu: pon. 7-16, wt.-śr. 7-15, pt. 7-14, pok. nr 3, nr tel. 77 46 40 865

w terminie 21 dni od daty ogłoszenia

Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów Opolski.

Z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w godzinach pracy Urzędu pon. 7-16, wt.-śr. 7-15, pt. 7-14, pok. nr 3, nr tel. 77 46 40 865. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej www.tarnowopolski.pl oraz www.bip.tarnowopolski.pl.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski.pdf

Wersja XML