Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,

tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2005 godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2005 godz. 10.00

w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Oferta na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94 Krzywa – Balice na drogę gminną – działka nr 442/144 w m. Walidrogi”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Wadium – 1000,00 złotych (przelewem na konto Urzędu Gminy).

Klasyfikacja wg CPV – 45230000-8

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

Kryteria oceny ofert :


informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML