Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015 z dnia 27.04.2015r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015”

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013 r.  poz.  594 z późn.  zm.1)  i art. 11 a w  związku  z art.11  ust. 1,  ust. 2,  ust  3 i  ust  5 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o ochronie  zwierząt  (Dz.U.  z 2013 r.  poz.856  z późn.  zm.2)  Rada  Gminy  Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza  się  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015 z dnia 27.04.2015r.pdf

Wersja XML