Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 marca 2019 r.


 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”
 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (tj.  Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze  zm.)  i art. 11a  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o ochronie  zwierząt  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyjmuje  się  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2019.pdf

Wersja XML