Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK

Tarnów Opolski 2005-12-05

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 ze zm.) zawiadamia się, że dniu 25-10-2005r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Ryszarda Mroczek, Tarnów Opolski ul. Nakielska 4A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowy zakładu przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego w Tarnowie Opolskim Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach urzędowania. 
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.    

                                         Tarnów Opolski, 2006-01-09

GT-OŚ-DŚ 7627/2/2005


ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Ryszarda Mroczek, Tarnów Opolski ul. Nakielska 4A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowy zakładu przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego w Tarnowie Opolskim.
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

                                         Tarnów Opolski, 2006-01-17
GT-OŚ-DŚ 7627/02/05


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski


Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 17.01.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie zakładu przetwórstwa mięsa wołowego i wieprzowego Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Ryszard i Kazimiera Mroczek w Tarnowie Op., ul. Nakielska 4A.


informację wytworzył(a):
za treść odpowiada:
data wytworzenia: 05.12.2005


Wersja XML