Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych

Tarnów Opolski 2007-08-08

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że dniu 08-08-2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Ryszard i Kazimiera Mroczek, Tarnów Opolski, ul. Nakielska 4a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” w Tarnowie Opolskim. Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 3 w godzinach urzędowania.  
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.     

 

                                                                          Tarnów Opolski, 2007-08-08
 
GT-OŚ-DŚ. 7627/05/07
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 08-08-2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Ryszard i Kazimiera Mroczek, Tarnów Opolski, ul. Nakielska 4a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  - „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” w Tarnowie Opolskim.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju   nr 3 w godzinach urzędowania.
Wniosek został wycofany przez inwestora.
 
za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
data wytworzenia: 08.08.2007r
Wersja XML