Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

·        Wykonanie przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej z wymianą częściową załamanego rurociągu kanalizacji deszczowej po istniejących trasach.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.05.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,

 tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2005 godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2005 godz. 10.00

w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Oferta na wykonanie przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej z wymianą częściową załamanego rurociągu kanalizacji deszczowej po istniejących trasach”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Wadium – 1000,00 złotych (przelewem na konto Urzędu Gminy).

Klasyfikacja wg CPV – 45233142-6

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

·        spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

·        posiadają referencje w zakresie wykonawstwa budowy i modernizacji dróg w wysokości co najmniej 150.000,00 złotych popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).

·        profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia

Kryteria oceny ofert :

·        cena oferty - 100 %

 
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML