Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory

Tarnów Opolski 2007-06-27


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627  ze zm.) zawiadamia się, że dniu 27-06-2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Tomasza Sokulskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej – ul. Zakładowej w m. Przywory, gm. Tarnów Opolski.
Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu  w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach urzędowania.  
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.    
                                                                       
                                                                        Tarnów Opolski, 2007-06-27
 
GT-OŚ-DŚ. 7627/04/07
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 27.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Tomasza Sokulskiego działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej – ulica Zakładowa w miejscowości Przywory.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania.
 


Tarnów Opolski, 2007.08.27
 
 
GT-OŚ-DŚ 7627/03/06
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Sokulskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej - ul. Zakładowa w m. Przyworach”
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 

 
Tarnów Opolski, 2007-09-03
GT-OŚ-DŚ 7627/04/07
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
  
 
Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 03.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie drogi gminnej – ul. Zakładowa w m. Przywory, gm. Tarnów OpolskiPodpiso Wójt Gminy
za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
data wytworzenia: 27.06.2007r