Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4a i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowa kanalizacji ścieków komunalnych wraz z przyłączami, sieciowymi przepompowniami ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, przepompownią przydomową wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Miedziana w gminie Tarnów Opolski”.
 
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o.
45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42       
 
Inwestor: Gmina Tarnów Opolski
                        46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
                       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w Urzędzie Gminy Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6 w dni robocze w godzinach pracy urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 
 
                                                                                    Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                                              Zygmunt Cichoń
 
 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4a i 7, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OŚ- DŚ 7627/03/08 z dnia 03.04.2008 r. o odstąpieniu o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji ścieków komunalnych wraz z przyłączami, sieciowymi przepompowniami ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, przepompownią przydomową wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Miedziana w gminie Tarnów Opolski
Z dokumentacją zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6 w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
                                                                      Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                        Zygmunt CichońTarnów Opolski, 2008-05-22
  OŚ-DŚ 7627/03/08
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
  
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Erwina Michalskiego  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o w Opolu przedstawiciela Gminy Tarnów Opolski, z dnia 13.03.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie kanalizacji ścieków komunalnych wraz z przyłączami, sieciowymi przepompowniami ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, przepompownią przydomową wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Miedziana w Gminie Tarnów Opolski.
 Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 

                                                                       Wójt Gminy Tarnów Opolski

                                                                           Zygmunt Cichoń

Tarnów Opolski, 2008-06-19
OŚ-DŚ 7627/03/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 w sprawie decyzji środowiskowej
 
 
Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji ścieków komunalnych wraz z przyłączami, sieciowymi przepompowniami ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, przepompownią przydomową wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Miedziana w Gminie Tarnów Opolski.
 
Jednocześnie informuje, że z treścią przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, w pokoju nr 3, tel. 077/4644282, w godzinach pracy Urzędu .
 
Od decyzji niniejszej służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie do dnia 04 lipca 2008r.
 
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
            /-/
  
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 

Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 18-03-2008Wersja XML