Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4a i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w Tarnowie Op.
 
Wnioskodawca: Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. 
ul. Morcinka 43, 45-317 Opole
                             Pracownia Projektowa 
                                   ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole 
 
Inwestor: Gmina Tarnów Opolski
                        46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
                       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w Urzędzie Gminy Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6 w dni robocze w godzinach pracy urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 
 
                                                                                    Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                                              Zygmunt Cichoń
 
 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
  
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4a i 7, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OŚ- DŚ 7627/05/08 z dnia 07.05.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w Tarnowie Op.
 Z dokumentacją zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6 w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
                                                                     Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                          Zygmunt Cichoń

 


Tarnów Opolski, 2008-06-24
 OŚ-DŚ 7627/05/06
  
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Anny Salskiej Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu przedstawicielki Gminy Tarnów Opolski, z dnia 21.03.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w Tarnowie Opolskim.
 Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

                                                                 

                                                                                   Wójt Gminy Tarnów Opolski

                                                                               Zygmunt Cichoń

 

 

Tarnów Opolski, dnia 22.07.2008 r.
OŚ-DŚ 7627/05/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 w sprawie decyzji środowiskowej
 
 
 
Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w Tarnowie Op.”
 
 
Jednocześnie informuje, że z treścią przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, w pokoju nr 3, tel. 077/4644282, w godzinach pracy Urzędu .
 
Od decyzji niniejszej służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie do dnia 06 sierpnia 2008r.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
 
 
 
    
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
            /-/
   Zygmunt Cichoń
 

 


Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-04-09
Wersja XML