Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski.


Informuję, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski , w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 02 czerwca  2020 roku do 11 czerwca  2020 roku.

Każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie w formie elektronicznej na adres: , bądź złożyć je w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy również organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Szczegóły dotyczące sposobu i terminu przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały Rady Gminy Tarnów Op. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Op.  dostępne są na stronie www.tarnowopolski.pl.

 

PDFKonsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.189.2020 z dnia 02.06.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.pdf
 

Załączniki:

DOCZarządzenie konsultacje.doc

DOCXProjekt Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski.docx

 

 

Wersja XML