Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.188.2020 z dnia 29.05.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.188.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 29 maja 2020 roku

 

w sprawie zmian w  planie dochodów i wydatków bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę                                                                   11 000,00 zł

     

Dział       852      Pomoc społeczna                                                                                               11 000,00 zł

Rozdział 85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                            oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

                             społecznej                                                                                                             1 000,00 zł 
 

§             2030     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   

                            własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

                            powiatowo-gminnych)                                                                                        1 000,00 zł   

 

Rozdział 85216  Zasiłki stałe                                                                                                     10 000,00 zł

§             2030     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   

                            własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

                            powiatowo-gminnych)                                                                                     10 000,00 zł

 

   

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę                                                                11 000,00 zł

Dział       852      Pomoc społeczna                                                                                            11 000,00 zł

Rozdział 85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                            oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

                             społecznej                                                                                                            1 000,00 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                1 000,00 zł

§ 4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                        1 000,00 zł      

Rozdział 85216  Zasiłki stałe                                                                                                     10 000,00 zł   

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       10 000,00 zł 
§              3110     Świadczenia społeczne                                                                                 10 000,00 zł

     

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.188.2020 z dnia 29.05.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących.pdf

Wersja XML