Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2018r.

UCHWAŁA NR XXXIX/297/2017
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 27 listopada 2017 r.
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r.

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

Wersja XML