Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XXII/156/2016)

UCHWAŁA NR XXII/156/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 20 lipca 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz w związku z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki  Niskoemisyjnej  przyjętymi  przez  Radę  Ministrów  dnia  16  sierpnia  2011  r.  oraz  uchwałą  Nr 202/2009  z  dnia  10  listopada  2009  r.  Rady  Ministrów  w  sprawie  Polityki  energetycznej  Polski  do  2030 roku, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się  i  wdraża  do  realizacji  „Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Tarnów Opolski” o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski 2016-2020.pdf

Wersja XML