Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/110/2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 20 grudnia 2019 r.
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2020 roku

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze  zm.)  oraz  art. 41  ust. 2 i 5  ustawy  z dnia  26 października  1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (t.j.  Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2137 ze  zm.)  Rada  Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf

Wersja XML