Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XVII/138/2020)

UCHWAŁA NR XVII/138/2020

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 30 marca 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz w związku z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętymi przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/dr Rudolf Urban

 

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski.pdf

Wersja XML