Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 18 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E
w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz.  15:00
w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice
w Kosorowicach  ul. Opolska 9a
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe;
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przedstawienie aktualnej sytuacji zdrowotnej lasów na terenie gminy  i omówienie planowanych działań przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 7. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 8. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 9. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 10. Podejmowanie uchwał:
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023;
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kosorowicach;
 16. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi;
 17. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
 18. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszowa;
 19. Projekt uchwały w sprawie umowy dzierżawy na okres do 3 lat;
 20. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2402/195);
 21. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2403/195);
 22. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1437/16);
 23. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1438/16);
 24. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1439/16);
 25. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1440/16);
 26. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1441/16);
 27. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1442/16);
 28. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1443/16);

11.     Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
12.     Interpelacje i zapytania radnych;
13.    Zakończenie sesji.

 

                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                    /-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

Wersja XML