Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.224.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użzutkowych stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski

Zarządzenie Nr OR.0050.224.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

 

z dnia 18.09.2020 r.

 

w sprawie : ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Tarnów Opolski.

                   

 

               Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze.zm.) oraz art.13 ust.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. )

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

1. Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu za 1m 2  lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Tarnów Opolski w zależności od przeznaczenia lokalu na:

 

1) handel i działalność wytwórczą – 5 zł

2) usługi rzemieślnicze lekkie – 5 zł

3) usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 8 zł

4) usługi bankowe – 7,50 zł

5) usługi stomatologiczne  i apteczne - 10 zł

6) usługi lekarskie – 7 zł

7) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego – 1 zł

8) inne usługi – 5  zł

 

2. Do kwoty czynszu doliczany będzie podatek Vat w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego  podatku.

 

3. Zwalnia się z opłat czynszowych : świetlice wiejskie, biblioteki gminne, szkoły i jednostki organizacyjne gminy.

 

§ 2

 

1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z lokali użytkowych gminnych opłatę z tego tytułu ustala się zgodnie z ustaloną stawką czynszu określonego w zarządzeniu, odpowiednio dla sposobu wykorzystania lokalu.

2. Jeżeli po wygaśnięciu umowy najmu lub dzierżawy, najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu najmu lub dzierżawy ponosi opłatę na zasadach określonych w ust.1.

3. Miesięczny czynsz za najem lokali użytkowych płatny będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, bez wezwania  na podstawie wystawionych faktur Vat.

 

§ 3

 

 W przypadku ubiegania się dwóch lub więcej podmiotów o najem tego samego lokalu na ten sam cel, najem będzie następował w drodze przetargu, a stawki określone w zarządzeniu stanowią stawkę wywoławczą najmu.

 

§ 4

 

Najemca zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu.

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody oraz zobowiązuje się do powiadomienia i przekazania do stosowania niniejszego zarządzenia Parkowi Technologiczno-Innowacyjnemu Sp z o. o. z/s w Przyworach.

§ 6

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr OR.0050.262.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski wraz ze wszelkimi jego zmianami.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

PDFZarządzenie nr 0050.224.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użzutkowych stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski.pdf

Wersja XML