Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015

 

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

Gminy Tarnów Opolski

 

 

 

PUBLIKOWANYCH

W

DZIENNIKU URZĘDOWYM

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

 

Kadencja 2010-2015

 


 

 

LP

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

 

DATA PODJĘCIA

 

 

PUBLIKACJA

 

1

 

III/9/10

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie

Gminy Tarnów Opolski

 

 

16.12.2010 r.

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 151

Poz. 1815

Data ogłoszenia

17.12.2010 r.

 

2.

 

III/10/10

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na

terenie gminy Tarnów Opolski.

 

16.12.2010 r.

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 151

Poz. 1816

Data ogłoszenia

      17.12.2010 r.

 

 

 

3

 

V/16/2011

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice

 

 

 

14.02.2011 r.

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 24

Poz. 293

Data ogłoszenia

9.03.2011

 

 

4

 

VI/22/2011

 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gmina Tarnów Opolski

 

 

 

21.03.2011 r.

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 44

Poz. 567

Data ogłoszenia

28.04.2011

 

 

 

5

 

VI/23/2011

 

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.

 

 

 

 

 

 

21.03.2011

 

 

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 42

Poz. 542

Data ogłoszenia

22.04.2011 r

 

 

 

6

 

VI/24/2011

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 – 2012 .

 

 

21.03.2011 r.

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 38

Poz. 490

Data ogłoszenia

14.04.2011 r.

 

 

 

7

 

VI/25/2011

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

21.03.2011 r.

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 38

Poz. 491

Data ogłoszenia

14.04.2011 r.

 

8

 

VII/30/2011

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2011 r

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 52

Poz. 687

Data ogłoszenia

20.05.2011 r.

9

IX/55/2011

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

 

28.06.2011

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 80

Poz. 1045

Data ogłoszenia

25.07.2011 r.

 

10

 

IX/56/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości

 

28.06.2011

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 103

Poz. 1265

Data ogłoszenia

12.09.2011 r.

 

11

 

X/61/2011

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarnów Opolski 

 

 

02.09.2011

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 113

Poz. 1369

Data ogłoszenia

6.10.2011 r

 

12

 

X/66/2011

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/05 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2005 r. 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2011

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 113

Poz. 1370

Data ogłoszenia

6.10.2011 r

13

XI/74/2011

W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski

 

24.10.2011 r.

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 136

Poz. 1654

Data ogłoszenia

7.12.2011 r

14

XIII/81/2011

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

28.11.2011 r.

 

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1783

Data ogłoszenia

14.12.2011 r

15

XIII/82/2011

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

28.11.2011 r.

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1784

Data ogłoszenia

14.12.2011

16

XIII/83/2011

W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

28.11.2011 r.

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1785

Data ogłoszenia

14.12.2011

17

XIII/84/2011

W sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 

28.12.2011 r.

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1786

Data ogłoszenia

14.12.2011

18

XV/91/2011

W sprawie opłaty targowej

 

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 226

Data ogłoszenia

2012-02-13

19

XV/92/2011

W sprawie zwolnień od opłaty targowej

 

28.12.2011 r,

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 227

Data ogłoszenia

2012-02-13

20

XV/93/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 72

Data ogłoszenia

2012-01-12

21

XV/94/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego 

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 73

Data ogłoszenia

2012-01-12

22

XV/95/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 74

Data ogłoszenia

2012-01-12

23

XVIII/109/2012

W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Walidrogi

26.03.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 638

Data ogłoszenia:

4.05.2012 r.

24

XVIII/111/2012

w sprawie przyjęcia „Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt „

26.03.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 715

Data ogłoszenia:

16.05.2012 r.

25

XVIII/114/2012

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

26.03.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 773

Data ogłoszenia:

25.05.2012 r.

 

26

XXI/125/2012

W sprawie opłaty targowej

4.06.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 970

Data ogłoszenia:

6.07.2012 r.

 

 

27

XXIV/140/2012

W sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

25.09.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1427

Data ogłoszenia:

16.10.2012 r.

28

XXV/143/2012

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

29.10.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1707

Data ogłoszenia:

30.11.2012 r.

29

XXV/144/2012

W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

29.10.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1809

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

30

XXVI/154/2012

W sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1914

Data ogłoszenia:

17.12.2012 r.

31

XXVI/155/2012

W sprawie obniżki cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1810

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

32

XXVI/156/2012

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 113

Data ogłoszenia:

11.01.2013 r.

33

XXVI/158/2012

Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1811

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

34

XXVI/159/2012

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1812

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

 

35

XXVIII/164/2013

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

28.12.2013

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 576

Data ogłoszenia:

25.02.2013 r

 

36

XXVIII/165/2013

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

obowiązkowym wymiarze godzin.

28.12.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 374

Data ogłoszenia:

01.02.2013 r

 

37

 

XXVII/167/2013

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

28.12.2013 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 375

Data ogłoszenia:

01.02.2013 r.

38

XXVII/168/2012

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28.12.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 225

Data ogłoszenia:

17.01.2013 r.

39

XXVII/169/2012

W sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

28.12.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 226

Data ogłoszenia:

17.01.2013 r.

 

40

 

XXX/186/2013

W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

26.03.2013 r

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1031

Data ogłoszenia:

26.04.2013 r.

 

41

 

XXXI/194/2013

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

23.04.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1031

Data ogłoszenia:

26.04.2013 r.

 

42

 

XXX/188/2013

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

26.03.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1099

Data ogłoszenia:

07.05.2013 r.

 

43

 

XXXI/195/2013

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

23.04.2013

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1100

Data ogłoszenia:

07.05.2013

 

44

 

XXXI/196/2013

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

23.04.2013

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1100

Data ogłoszenia:

07.05.2013 r.

 

45

 

XXXIII/209/2013

 

W sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

24.06.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1586

Data ogłoszenia:

03.07.2013

 

46

 

XXXIII/210/2013

 

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

24.06.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1587

Data ogłoszenia:

03.07.2013

 

47

 

XXXIII/216/2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia

2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty

 

24.06.2013

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1589

Data ogłoszenia:

03.07.2013

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia:  

 

 

 

 

Wersja XML