Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski, tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:
„Stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym.”
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2006 godz. 9.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2006 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2006r.
Wadium: 11 500 zł
Klasyfikacja wg CPV:
 45223500-1; 45311100-1, 45317100-3, 45432112-2, 45231112-3, 45112100-6, 45122000-8.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
-Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
-Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
-Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
-Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
-Wykonali zadanie o podobnym charakterze (co najmniej 1 obiekt) stacji pomp wraz ze zbiornikami żelbetowymi na wodę lub ścieki o kubaturze przynajmniej 250 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat.
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 18.04.2006r.
Wersja XML