Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski, tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:
„Stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym.”

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2006 godz.9.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2006r.
Wadium: 11 500 zł
Klasyfikacja wg CPV:
 45223500-1; 45311100-1, 45317100-3, 45432112-2, 45231112-3, 45112100-6, 45122000-8.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
-Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
-Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
-Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

Załączniki:

DOCProjekt umowy.doc
DOCprzedmiar robót.doc
DOCprojekt techniczny stacji.doc
DOCSpecyfikacja Techniczna.doc
DOCFormularz Ofertowy.doc
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro .doc

UWAGA  !!!
                                                                                           Tarnów Opolski 28.07.2006

  GTiI 2214/07/2006
                                                           Uczestnicy Przetargu

Dotyczy przetargu :
Stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym

W związku z koniecznością określenia procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla w/w inwestycji w celu prawidłowego ustalenia podatku VAT informujemy, iż zgodnie z informacją  podaną przez ZGKiM w Tarnowie Opolskim w m. Kąty Opolskie, dla której wodę będzie pompować stacja pomp jest 228 przyłączy wodociągowych z czego do budynków użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych prowadzi wodę 8 przyłączy.
W związku z powyższym udział infrastruktury nie towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 3,5 % , a towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu pozostałe 96,5 %.

Wybrano ofertę firmy FUNAM spółka Z.o.o. ul. Mokronoska Wrocław
Oferta najkorzystniejsza cenowo - Najniższa cena

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 12.07.2006r.
Wersja XML