Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

P R O J E K T

Uchwała Nr XXXVII/….../2022
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 stycznia 2022 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXV/278/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2022 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 4 174 331,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

1) sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł,
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1 799 955,00 zł,
3) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 286 646, 00 zł,
4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 87 730,57 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza do budżetu szkół niewykorzystaną kwotę środków przyznanych w ubiegłym roku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 87 730,57 zł. W 2021 szkoły otrzymały łącznie z programu  193 500,00 zł, z tego wydatkowano do końca roku 105 769,43 zł.     
                  

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.pdf

Wersja XML