Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.2021

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXVII/ /2022
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 stycznia 2022 r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.2021


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Tarnów Opolski uznaje petycję Nr OR.152.6.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, w szczególności: wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów i powiadomień służb i instytucji o szkodliwości maseczek, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów), wraz z uzupełnieniem do petycji z dnia 12 stycznia 2022 r.,

- za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego petycje o sposobie ich załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.2021.pdf

Wersja XML