Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 stycznia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz.  9:00
w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice

w Kosorowicach  ul. Opolska 9a
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy;

2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przedstawienie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;

7. Podejmowanie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki
  i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi;
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2;
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnów Opolski;
 8. Projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.2021.

 

8. Sprawozdanie z działalności  Rady Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2021 rok.

10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

PDFOgłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 stycznia 2022 r..pdf

Wersja XML