Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina  Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont kotłowni i instalacji co Przedszkola w Tarnowie Opolskim z wymianą okien

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.09.2006r. (prace wewnątrz budynku do dnia 29.08.2006r.)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2006 godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Remont kotłowni i instalacji co Przedszkola w Tarnowie Opolskim z wymianą okien” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Klasyfikacja wg CPV – 45331100-7; 4533000-0; 45331100-1; 45111100-9.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają doświadczenie w zakresie prac instalacyjnych centralnego ogrzewania poparte referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań z podaniem ich wartości
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

ZAŁĄCZNIKI:
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro .doc
DOCUMOWA - projekt.doc
DOCFormularz ofertowy.doc
DOCProjekt techniczny kotłowni.doc

Specyfikacja techniczna:
DOCSpecyfikacja techniczna cz 1.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 2.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 3.doc

Przedmiary:
DOCprzedmiar instalacyjny.doc
DOCPrzedmiar elektryczny.doc
DOCprzedmiar do wymiany okien i rozbiórka komina.doc
                                                     
                                                                 UWAGA !!!
                                                                                               Tarnów Opolski, 2006-07-06

GTiI 2214/06/06
 
 INFORMACJA 
Dot. przetargu: „Remont kotłowni i instalacji co Przedszkola w Tarnowie Opolskim z wymianą okien” 
 
W związku ze stwierdzeniem braku w przedmiarze instalacyjnym w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej pozycji od 1-71 w załączeniu udostępniamy brakujące pozycje kosztorysowe.

Załącznik do pisma: DOCUzupełnienie przedniaru instalacji poz 1- 71.doc

Wybrano ofertę firmy Zakład usług Sanitarnych i Ciepłowniczych
ul. Chmielowicka 78/4, 45-738 Opole

- najkorzystniejsza cena

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

W wyniku przetargu „Remont kotłowni i instalacji co Przedszkola w Tarnowie Opolskim z wymianą okien”  wybrano wykonawcę :

Zakład usług Sanitarnych i Ciepłowniczych
ul. Chmielowicka 78/4
45-738 Opole
na kwotę oferty 118.340,00złinformację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 30.06.2006r.
Wersja XML