Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006

O G Ł O S Z E N I E
           
                    o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I  nieograniczony              
 przetarg ustny na zbycie  nieruchomości   przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

1.Nieruchomośći  przeznaczona do przetargu oznaczone są działkami o numerach 
   w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Op przy ul.Zawadzkiego , w Przyworach przy     
   ul.Wiejskiej  oraz w Kątach Op przy ul.Szerokiej.
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162 , 44606 , 76137

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonych numerami działek  wynosi:

   dz.nr 881 o pow.0.0820 ha   cena wywoławcza    32.000zł  +  22 % Vat
   dz.nr 837 o pow.0.1017 ha   cena wywoławcza    33.000zł  +  22 % Vat
   dz.nr 636 o pow.0.0699 ha   cena wywoławcza    18.000zł  +  22 % Vat  - Kąty Op
   dz.nr2015/413)
   dz.nr2076/413) o pow.0.1623 ha  cena wywoławcza  34.000zł  + 22% Vat - Przywory
   dz.nr2037/410)
   Podatek  Vat nalicza się od ceny wylicytowanej w przetargu za daną działkę
4.Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op , Przywory
   i Kąty Op przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną
5.Nieruchomośći  stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nimi

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , podając konkretny numer działki na jednej wpłacie,   
   wpłata w kasie urzędu  gminy do dnia 18.09.2006r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr  85109022420000000578015303

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2006 r. o godz.13 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
      Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24  informację wytworzył(a): Adamiec Ewelina
za treść odpowiada: Urszula Konieczny
data wytworzenia: 11.08.2006
Wersja XML