Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.402.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.05.2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Op.

Zarządzenie Nr OR.0050.402.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 09.05.2022 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2036 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 54 ust. 1, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2036 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie gminy Tarnów Opolski w terminie od 10.05.2022 r. do 31.05.2022 r. poprzez:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.402.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.05.2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Op..pdf

Wersja XML