Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie z dnia 10.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.404.2022

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich

ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 63 ust. 1 i 10 oraz w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 

 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z siedzibą w Kątach Opolskich przy ul. Szkolnej 8, 46-050 Kąty Opolskie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski zwany dalej „konkursem”.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona:

 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia;
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6, 46 - 050 Tarnów Opolski;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§ 3  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz


PDFZarządzenie Nr OR.0050.404.202 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 10.05.2022 r..pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia OR.0050.404.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 10.05.2022 r..pdf

Wersja XML