Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie z dnia 10.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach ul. Stefana Batorego 10, 46-050 Kosorowice

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.405.2022

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 10.05.2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego w Kosorowicach

ul. Stefana Batorego 10, 46-050 Kosorowice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 

 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach z siedzibą w Kosorowicach przyul. Stefana Batorego 10, 46 -050 Kosorowice, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski zwany dalej „konkursem”.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona:

 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia;
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6, 46- 050 Tarnów Opolski;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

§ 3  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

PDFZarządzenie Nr OR.0050.405.2022 Wójta gminy Tarnów Opolski z dnia 10.05.2022 r..pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.405.2022.pdf

Wersja XML