Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina  Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
'
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.09.2006 godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ-50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45331100-7; 4533000-0; 45331100-1; 45111100-9.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

DOCPrzedmiar Robót dociepleniowych.doc
DOCSpecyfikacja techniczna.doc
DOCUMOWA projekt.doc
DOCPrzedmiar Robót elektrycznych.doc
DOCPrzedmiar Robótremont kotłowni i co.doc
DOCprojekt techniczny.doc
DOCFormularz Ofertowy.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej 60.doc

Wybrano ofertę firmy ADLA - Mariusz Włodarczyk ul.Powstańców Wielkopolskich 12/4a, 58-500 Jelenia Góra
Oferta była najkorzystniejsza cenowo (najniższa cena)

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 24.08.2006r.
Wersja XML