Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr 8 cm ul. Zielonej w Tarnowie Opolskim z wykonaniem podbudowy i studzienek chłonnych.  
 
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.11.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2006 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2006 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr 8 cm ul. Zielonej w Tarnowie Opolskim z wykonaniem podbudowy i studzienek chłonnych.”  
 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5,45233142-6
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %
 

ZAŁĄCZNIKI:

1. DOCFormularz ofertowy.doc
2. DOCUMOWA projekt.doc
3. PDFPrzedmiar - Tarnów ul. Zielona -kostka.pdf
4. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
5. DOCSzczegółowa Specyfikacja Techniczna - utwardzenie ul. Zielonej w Tarnowie Opolskim.doc

Wybrano ofertę BENBUD, loch Bernard, ul.Srebrna 5 46-023 Osowiec -Trzęsina

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 15.09.2006r.
Wersja XML