Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podział nieruchomości

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Inspektor Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00 ,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
- Art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663 z 2004 roku).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2.Wstępny projekt podziału nieruchomości oraz projekt podziału nieruchomości podlegający zatwierdzeniu decyzją, powinny być sporządzone zgodnie z przepisami art. 97 ust. 1a i 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz §2, §3, §4, §6, §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. Nr 268, poz. 2663 z 2004r.)
 
Opłaty:
Brak
 
Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 
 

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5–8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd. Decyzję wysyła się listem poleconym.

Formularze
DOCDruk-wniosek o podział nieruchomości.doc
Wersja XML