Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Inspektor Sylwia Harasimczuk
tel. 077 46 40 869
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
 
Podstawa prawna: 
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71,       poz. 838 z późniejszymi zmianami).
 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 42, poz. 1223 z dnia 25 czerwca 2004r.
 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 2 poz. 34 z dnia 13 stycznia 2006r.
 
Opłaty:
A.            Oplata za zajęcie 1m2 pasa drogowego na 1 dzień zajęcia pasa:
a)              za zajęcie chodnika – 0,60 zł/m2
b)              za zajęcie jezdni do 20% szerokości - 0,60 zł/m2
c)              za zajęcie jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 1,50 zł/m2
d)               za zajęcie pow. 50% szerokości jezdni – 3,00 zł
e)              za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 0,40 zł/m2
f)                w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – 0,80 zł/ m2
g)              za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 oraz § 2 – 1,00 zł/m2                                             
B.             Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi za 1 m2 rzutu poziomego w wysokości:
a)          poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł
b)          w obszarze zabudowanym – 15,00 zł
c)          na drogowym obiekcie inżynierskim – 50 zł
 
Termin składania dokumentów:
Bezterminowo
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 30 dni, od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.
 
Uwagi i dodatkowe informacje:
Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 
Formularze- druki do pobrania:
 


 
 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Harasimczuk
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML