Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Irena Kampa
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego),
2. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
3. Uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
4. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
5. Umiejscawianie aktów stanu cywilnego,
6. Wydawanie zaświadczeń:
- o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
- stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
7. Przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
9. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.


W referacie Spraw Obywatelskich załatwiane są następujące sprawy:
1. z zakresu ruchu ludności:
- zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
- zameldowanie cudzoziemca,
2. Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów i wydawanie paszportów,
3. Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,
4. Organizacja rejestracji przedpoborowych,
5. Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

Wersja XML