Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna:
art. 1 §1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz.788 z) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1. W przypadku panny i kawalera: odpisy skrócone aktu urodzenia.
- do wglądu: dokumenty tożsamości.
2. W przypadku osób rozwiedzionych: odpisy skrócone aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu.
- wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.
3. W przypadku wdowców: odpisy skrócone aktu urodzenia, akt małżeństwa oraz akt zgonu współmałżonka.
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.
4. W przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem: odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne wraz z tłumaczeniem urzędowym lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej, poświadczenie zameldowania.
- do wglądu: dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce- w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00zł
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

Termin składania dokumentów:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej 31 dni przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC w celu wspólnego złożenia dokumentów.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłoczny

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Formularze -
Brak druków do pobrania.
Wersja XML