Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW, KTÓRZY DOKONALI WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2004r.

Zgodnie z art.8 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2003r Nr 217, poz.2125), przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej uzupełnią brakujące dane w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 31 grudnia 2004r.) pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny.
Uzupełnienie dotyczy numeru PESEL oraz przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. (PKD).

Opracował:
Krystian Wojtala
Wersja XML