Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Organizacyjny pokój nr 4
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 861
e-mail: edg@tarnowopolski.pl
Młodszy Referent- Marianna Stróżyk
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00


Podstawa prawnaArt. 7a oraz 7b Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz.1178 z późn.zm)

Wymagane dokumenty
- druk zgłoszenia rozpoczęcia działalności
- dowód uiszczenia opłaty do wglądu

Opłaty
Za dokonanie wpisu - 100zł
Opłata dokonywana jest w kasie

Sposób załatwienia sprawy
Wydawane jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Tryb odwoławczy
Odwołanie w przypadku decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Piastowska 14 za pośrednictwem Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim . Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

formularze - druk do pobrania:
DOCDruk -zgłoszenie wpisu lub zmian do ewidencji działalności gospodarczej.doc

Wersja XML