Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Organizacyjny pokój nr 4
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 861
e-mail: edg@tarnowopolski.pl
Młodszy Referent- Marianna Stróżyk
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawnaArt. 7e Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, póz. 1178 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty
Zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej lub zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (poza terenem Gminy).

Opłata: brak

Sposób załatwienia sprawy
Wydawana jest decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia Decyzji


Inne informacje
Odbiór decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Formularz - druk do pobrania:

DOCDruk - zawiadomienie o zaprzestaniu wykonania działalności gospodarczej.doc
 

Wersja XML