Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.

               OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                          Gimnazjum Publiczne w Przyworach

tel. 077/4643346, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont nawierzchni boiska przy gimnazjum w Przyworach
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w sekretariacie Gimnazjum Publicznego w Przyworach ul. Krapkowicka 4.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Alina Pernal – Gimnazjum Publiczne w Przyworach, ul. Krapkowicka 4
 tel. (077) 46443346
Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2006 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Remont nawierzchni boiska przy gimnazjum w Przyworach”
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, Gimnazjum Publiczne w Przyworach.
Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają referencje w zakresie prac polegających na wykonywaniu nawierzchni asfaltowych popartych referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości .
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

DOCUMOWA projekt.doc
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60[1].000 euro .doc
DOCprzedmiar boisko.doc
DOCFormularz ofertowy.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 1.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 2.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 3.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 4.doc

 

Podpisano umowę z wykonawcą:   (najkorzystniejsza cena)
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, 
Sp. .Z.O.O. Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opoleinformację wytworzył(a): Adamiec Ewelina
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 29.09.2006
Wersja XML