Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny od osób fizycznych

Referat Budżetowo – Finansowy   pokój nr 7 
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 44 282;133 w. 18
Inspektor Gizela Warzecha
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,           
piątek 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna:   - Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami).                             
 
Opłaty:
Bez opłaty.
 
Termin składania dokumentów:
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 30 dni, od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.
 
Uwagi i dodatkowe informacje:
A.     Organ podatkowy: Wójt, określa decyzją wysokość należnego podatku.
B.     Podatnik: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:       
·        właścicielami lasów
·        posiadaczami samoistnymi lasów
·        użytkownikami wieczystymi lasów
·        posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
C.     Podstawa opodatkowania: powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
D.     Wysokość podatku: od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna.
E.      Obowiązek podatkowy: powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
F.      Zwolnienia podatkowe:
·            Przedmiotowe: lasy z drzewostanem w wieku 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytków, lasy ekologiczne.
·            Podmiotowe: szkoły, placówki naukowe PAN, zakłady pracy chronionej, jednostki badawczo rozwojowe.
 
Formularze- druki do pobrania:
DOCDRUK-Informacja w sprawie podatku leśnego.doc
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gizela Warzecha
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML