Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont nawierzchni na ul. Jakuba Kani w Nakle


 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006 godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2006 godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „
Remont nawierzchni na ul. Jakuba Kani w Nakle”

 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej
www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %


DOCUproszczona dokumentacjia.doc
DOCUMOWA projekt.doc
DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne- Remont nawierzchni na ul. Jakuba Kani w Nakle.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
ODTPrzedmiar nawierzchnia.odt
DOCFormularz ofertowy.doc

Wybrano ofertę  : Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych,  Sp.z.oo.Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole    (najorzystniejsza cena)

Podpisano umowę z wykonawcą:
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, 
Sp. .Z.O.O. Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opoleinformację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML