Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Budżetowo – Finansowy   pokój nr 7 
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 872
Inspektor Gizela Warzecha
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk do pobrania i wypełnienia).
Opłaty:
Bez opłaty.
Termin składania dokumentów:
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 30 dni, od dnia złożenia informacji.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.
Uwagi i dodatkowe informacje:
Organ podatkowy: Wójt Gminy
Podatnik: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
- użytkownikami wieczystymi gruntów
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawa opodatkowania: dla budynków lub ich części oraz dla gruntów stanowi powierzchnia określona w metrach kwadratowych. Dla budowli lub ich części wartość, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiące podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku.
Wysokość podatku: ustawodawca wprowadza stawki maksymalne zróżnicowane w zależności od rodzaju podmiotu opodatkowania oraz jego przeznaczenia. Do kompetencji gminy należy wyłącznie prawo do określenia stawek w ramach kategorii i do maksymalnej wysokości określonej przez uchwałę Nr XII/83/07.
Obowiązek podatkowy: powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Formularze:
 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gizela Warzecha
Data wytworzenia: 2008-04-25
Wersja XML