Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od środków transportowych

 

Podatek od środków transportowych
 
Informacje:
 
Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu w 2018 roku?
Opodatkowaniu podlegają:
 
Kto jest podatnikiem?
Obowiązek podatkowy ciąży na:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 
Obowiązek składania deklaracji na podatek
Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:
 
Dlaczego nikt mnie nie zawiadomił o obowiązku uiszczenia podatku?
Podatek od środków transportowych jest płatny - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.
Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, naliczenia oraz zadeklarowania należnego podatku za dany rok podatkowy. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika w toku postępowania podatkowego.
 
Terminy płatności podatku
Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1.       po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: · w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata · do 15 września - II rata
2.       od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
W przypadku nie uiszczenia podatku w terminie jest on dochodzony w trybie egzekucji administracyjnej.
 
Gdzie mogę zapłacić podatek?
Podatek można zapłacić w kasie urzędu lub w  banku na rachunek Urzędu Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007
 
Sprzedałem pojazd, czy nadal płacę podatek?
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy w terminie 14 dni odpowiednio skorygować deklaracje na podatek od środków transportowych. Kwota podatku ulega obniżeniu i jest obliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 

PDFUchwała Nr XXXIX-293-2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu na 2018.pdf

 
 
Wersja XML