Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Poniatowskiego i ul. Prusa w Kosorwicach z wykonaniem podbudowy i studzienek chłonnych.
 
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2006 godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „                  
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Poniatowskiego i ul. Prusa w Kosorwicach z wykonaniem podbudowy i studzienek chłonnych.
 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %
 
DOCFormularz ofertowy.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCUMOWA- projekt.doc
Kosorowice ul. Prusa -przedm
Kosorowice ul. Poniatowskiego - przedm
przekroje projekt- Kosorowice ul.Prusa i ul.Poniatowski
DOCKosorowice ul Poniatowskiego-info.doc
DOCKosorowice ul Prusa-info.doc
Wybór oferty: Opolskie Przedsiębiorstwo usług Drogowych Sp.z.o.o. Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole  (najkorzystniejsza cena)
 

Podpisano umowę z wykonawcą:
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, 
Sp. .Z.O.O. Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole

Wersja XML