Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
                    
podinspektor

.................................................................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe (zagospodarowanie przestrzenne, budowlane lub pokrewne)
2.Wymagania dodatkowe:
a)uprawnienia budowlane lub urbanistyczne,
b)prawo jazdy kat. B
3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1.Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.
2.Prowadzenie procedury sporządzania studium i planów miejscowych.
3.Przygotowywanie wypisów i wyrysów z studium  i planów miejscowych.
4.Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz celu publicznego.
5.Przygotowywanie opinii z zakresu geologii surowców  mineralnych i terenów górniczych.
6.Przygotowywanie opinii podziałów geodezyjnych.
7.Prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, pomników, miejsc pamięci narodowej i ochrony zabytków.
8.Przygotowywanie terenów pod budownictwo, poprzez uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną.
9.Nadzór nad prawidłową eksploatacją mienia komunalnego.
10.Nadzór nad właściwą gospodarką przestrzenną.
11.Prowadzenie spraw  związanych z zalesieniem i zadrzewieniem.
12.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
13.Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
14.Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
4.Wymagane dokumentya)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy,
d)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e)kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia,
f)kserokopia prawa jazdy.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu w terminie do dnia   6 czerwca 2006r.Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.            
Nie będą rozpatrywane również dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do Urzędu przed umieszczeniem ogłoszenia w BIP.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych        (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektora. 
        
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Mariusz KRAWCÓW
 
 
Tarnów Opolski
 
2.
 
 
Piotr LOCH
 
Krasiejów
 
3.
 
Andrzej WROŃSKI
 
Opole
 
 
 Informacja o wynikach naboru

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dwocowa 6

Podinspektor

W wyniku zakończenia procedury nabory na w/w/ stanowisko urzędnicze został wybrany Pan Mariusz Krawców zam. Tarnów Opolski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pan Mariusz Krawców spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

informację wytworzył(a):
Jolanta Bioły
za treść odpowiada:
Gabriela Grandek
data wytworzenia:
23.05.2006r.