Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
podinspektora
 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Znajomość zasad przyznawania dofinansowania w ramach programów operacyjnych w latach 2007-2013.
3.      Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Preferowane wykształcenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych, ekonomiczne lub inne pokrewne.
2.      Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1.      Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.
2.      Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie (opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy, okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji inwestycji finansowanych z środków Unii Europejskiej.
3.      Pozyskiwanie informacji o możliwościach i warunkach pozyskania środków do realizacji programów gminnych.
4.      Współpraca z odpowiednimi instytucjami samorządu województwa, powiatu oraz administracji rządowej celem spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.
5.      Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi osobami prawnymi w sprawach związanych                  z przygotowywaniem i realizacją projektów gminnych.
6.      Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek na działania inwestycyjne.
7.      Prowadzenie procedur zamówień publicznych urzędu.
8.      Koordynacja działań w zakresie „Odnowy wsi” na terenie Gminy.
9.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
10. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
11. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
IV.              Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6.      Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego  (starego) lub kopia nowego dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
8.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
                       
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   19  lutego  2007r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
 
 
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – podinspektora.     
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko
 
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Grzegorz CHANAS
 
 
Opole
 
2.
 
 
Krzysztof ĆWIELĄG
 
Strzelce Opolskie
 
3.
 
Dorota DAWIDEK
 
Grabów
 
 
4.
 
 
Tomasz MATUSZEK
 
Górażdże
 
5.
 
 
Eliza SOBONIAK
 
Prudnik
    
 
Informacja o wynikach naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
 
podinspektor
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze        został wybrany   Pan   Krzysztof ĆWIELĄG   zam. Strzelce Opolski.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pan Krzysztof ĆWIELĄG spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone     w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 
informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Gabriela Grandek
data wytworzenia: 01.02.2007r.
Wersja XML