Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
podinspektora
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
 
 
I.       Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Znajomość zasad przyznawania dofinansowania w ramach programów
         operacyjnych w latach 2007-2013.
3.      Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
         publicznych,
c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Preferowane wykształcenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych,
         ekonomiczne lub inne pokrewne.
2.      Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 
III.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1.      Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z środków Unii
         Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.
2.      Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie (opracowywanie
         projektów uchwał Rady Gminy, okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji
         inwestycji finansowanych z środków Unii Europejskiej.
3.      Pozyskiwanie informacji o możliwościach i warunkach pozyskania środków do
         realizacji programów gminnych.
4.      Współpraca z odpowiednimi instytucjami samorządu województwa, powiatu oraz
         administracji rządowej celem spójnego planowania i realizacji projektów
         gminnych.
5.      Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy, jednostkami
         organizacyjnymi gminy, gminnymi osobami prawnymi w sprawach związanych  z
         przygotowywaniem i realizacją projektów gminnych.
6.      Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek na działania
         inwestycyjne.
7.      Prowadzenie procedur zamówień publicznych urzędu.
8.      Koordynacja działań w zakresie „Odnowy wsi” na terenie Gminy.
9.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
10. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
11. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę
       Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
IV.     Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6.      Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego  (starego) lub kopia nowego
         dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
          publicznych,
b)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
8.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
         zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
         rekrutacji.
                       
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   16 października  2007r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 
 
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
 
 
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy –podinspektora.         
 
 
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
   Marcin Irasiak
 
 
Opole
 
2.
 
 
   Iwona Jafernik
 
Kosorowice
 
3.
 
   Aneta Labisz
 
Tarnów Opolski
 
 
4.
 
   Magdalena Wojtakowska
 
 
Tarnów Opolski
 
 
 
 

Informacja o wynikach naboru

 

 

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 

podinspektor

............................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze        została wybrana   Pani  Aneta  LABISZ   zam.  Tarnów Opolski.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani  Aneta LABISZ spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone              w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 
informację wytworzył(a):
za treść odpowiada: Gabriela Grandek
data wytworzenia: 01.10.2007
Wersja XML