Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008rUrząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
młodszy referent
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie ds. Obywatelskich i USC
 
I.         Wymagania niezbędne
1.      Wykształcenie średnie.
2.      Znajomość języka niemieckiego, potwierdzona dokumentem o
         kreślonym  w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
         dnia  16 czerwca 2005r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów
         potwierdzających znajomość języka pomocniczego (Dz. U. Nr 105, poz. 1013).
3.      Znajomość przepisów ustawy prawo działalności gospodarczej.
4.      Znajomość przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
         alkoholizmowi.
5.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
          publicznych,
c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo działalności gospodarczej.
2.      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż
         napojów alkoholowych.
3.      Koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania
          alkoholizmowi i innych uzależnień.
4.      Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy  o
         zbiórkach publicznych.
5.      Realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy z zakresu ochrony
         zdrowia.
6.      Prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych.
7.      Prowadzenie spraw z zakresu turystyki.
8.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
9.      Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
10.    Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę
         Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
III.      Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dokumentu potwierdzającego  znajomości języka niemieckiego.
6.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
7.      Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego (starego) lub kopia nowego
         dowodu osobistego.
8.      Oświadczenie kandydata, że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
         publicznych,
b)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
         zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
         rekrutacji.
                                              
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko młodszego referenta” w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim  w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   21 marca 2008r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
                                                                    

                                                                              / - / Zygmunt Cichoń – Wójt Gminy

Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2008.03.27
 
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
 
 
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – młodszego referenta.         
 
                                                   
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Marianna Stróżyk
 
 
Raszowa
 
                                                              Zygmunt Cichoń – Wójt Gminy
 
 

                                                                 
Informacja o wynikach naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
młodszy referent w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie ds. Obywatelskich i USC
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze        została zatrudniona   Pani Marianna STRÓŻYK   zam. Raszowa.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pani Marianna STRÓŻYK spełnia wszystkie wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono po analizie złożonych dokumentów oraz  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 
                                                                  / - / Zygmunt Cichoń – Wójt GminyPodmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2008.04.09
Wersja XML